โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.235.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 464,546

งานจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกฎหมายและคดี
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
กองคลัง
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ
กองช่าง
งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง
กองการศึกษาฯ
งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
งานจัดซื้อจัดจ้าง
https://itas.nacc.go.th
https:/www.nacc.go.th
กฎหมายน่ารู้
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
พระราชบัญญัติ ฯลฯ
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
รายงานการประชุมสมัยสามัญ
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ
ระเบียบกฎหมาย สภาท้องถิ่น
ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับสภาฯ
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันไฟป่า หมอกควัน
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยหนาว
แผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
แผนป้องกันแก้ไขปัญหาผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม
ประมวลจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริตฯ
การแสดงเจตนารมณ์ฯลฯ
แผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรมฯ
พรบ. พรก. ระเบียบกฎหมาย
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
99 หมุู่4 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.