โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
งานกฎหมายและคดี
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
กองคลัง
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ
กองช่าง
งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง
กองการศึกษาฯ
งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขฯ
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
งานรักษาความสะอาด
งานอื่นๆตามที่กฎหมายบัญญัติหรือเป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย
Mrj
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประเมินหน่วยงาน
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
บริการออนไลน์
เมนูทางขวา
คำแถลงนโยบาย
สาสน์จากผู้บริหาร
Q&A
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศประชาสัมพันธ์ ด้านงบประมาณ
ขัอบัญญัติงบประมาณรายจำย ประจำปี 2566
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)
รายงานการประชุมสมัยสามัญ
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ
ระเบียบกฎหมาย สภาท้องถิ่น
ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับสภาฯ
สมาชิกสภา อบต.เกาะลอยบางหัก
ประมวลจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริตฯ
การแสดงเจตนารมณ์ฯลฯ
แผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
พรบ. พรก. ระเบียบกฎหมาย
แผนป้องกันไฟป่า หมอกควัน
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยหนาว
แผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
แผนป้องกันแก้ไขปัญหาผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2566
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
พระราชบัญญัติ ฯลฯ
สาส์นจากผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı