โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.184.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 499,358

กฎหมายน่ารู้  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ ครั้งที่ 1 
     
โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ ครั้งที่ 2 
     
โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
      ตามข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และข้อสั่งการของจังหวัดชลบุรี อำเภอพานทองกำหนดตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางข้ามจังหวัด ที่บริเวณหน้าวัดบางหัก (รพ.สต.บางหัก) ถนนสายเกาะลอย-บางหัก ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก บูรณาการจัดทำโครงการร่วมกันเทศบาลตำบลพานทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ดำเนินงานโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2.เ
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน ประจำปี 2563 
      งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เห็นว่า การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประเทศไทยใช้ในการปกครอง ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จ
โครงการอบรมการป้องกันภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักจัดโครงการอบรมการป้องกันภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อการปฏิบัติตามวินัยจราจรและขับขี่ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของประชาชน 2. เพื่อเสริมสร้างจ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ประจำปี พ.ศ. 2563 
      เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีความรู้และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎจราจรและปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามกฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัยวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี พ.ศ. 2563 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามวินัยจราจรและขับขี่อย่าง
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 2562 
     
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี 2562 
      เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวินัยจราจร ป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสึกนึกในการใช้รถ ใช้ถนน ได้อย่างปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการอบรมการป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 
      เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวินัยจราจรขับขี่อย่างปลอดภัยรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในหมู่ประชาชน และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทา
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จะดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวินัยจราจรขับขี่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ม
โครงการฝึกอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2562 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เพื่อให้ผู้นำชุมชน ภาคีเ
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพ ประจำปี 2562 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ตระหนักถึงชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการครู และนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และความวิตกกังวลในการเกิดเหตุ ไม่สามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้และไม่มีห
โครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ตระหนักถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสถาน- ศึกษาในพื้นที่ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และความวิตกกังวลในการเกิดเหตุ ไม่สามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้แ
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 
      นโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดชลบุรี และเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชลบุรี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ประจำปี พ.ศ. 2562 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จะดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวินัยจราจรขับขี่ อย่างปลอดภัยรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอด
โครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2561 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ตระหนักถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสถาน- ศึกษาในพื้นที่ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และความวิตกกังวลในการเกิดเหตุ ไม่สามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้แ
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 
      ในห้วงระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ในเขตภาคตะวันออก และในเขตพื้นที่อำเภอพานทองมีโรงงานเป็นจำนวนมาก พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด และในช่ว
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 
      ในห้วงระหว่างเดือน เมษายน ๒๕61 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ในเขตภาคตะวันออก และในเขตพื้นที่อำเภอพานทองมีโรงงานเป็นจำนวนมาก พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด และในช่วงวันหยุดติดต่อกัน ๗ วันนี้ปร
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี พ.ศ. 2561 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดชลบุรี และเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน
โครงการอบรมให้ความรู้กฎจราจร\ภาพโครงการความรู้จราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎจราจร ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแก่เยาวชนของชาติในด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึง การใช้รถใช้ถนนและความปลอดภัยในชีวิต
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.