โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน
บริการออนไลน์  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
ประชุมประชาคมระดับตำบล 
      การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.เกาะลอยบางหัก
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ส่งเสริมบุคลากรขององค์กร ให้มีความสามารถ มีประสิทธิภาพ  นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต
โครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
      การมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติอำเภอพานทอง โดย งานสั
เชิญประชุมหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมการดำเนินการจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 และหมายเลข 9 (สร้างทางออก Motorway) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เชิญประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีการดำเนินการอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จัดทำประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหล
โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
      ตามข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และข้อสั่งการของจังหวัดชลบุรี อำเภอพานทองกำหนดตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางข้ามจังหวัด ที่บริเวณหน้าวัดบางหัก (รพ.สต.บางหัก) ถนนสายเกาะลอย-บางหัก ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก บูรณาการจัดทำโครงการร่วมกันเทศบาลตำบลพานทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ดำเนินงานโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2.เ
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน ประจำปี 2563 
      งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เห็นว่า การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประเทศไทยใช้ในการปกครอง ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จ
โครงการอบรมการป้องกันภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักจัดโครงการอบรมการป้องกันภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อการปฏิบัติตามวินัยจราจรและขับขี่ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของประชาชน 2. เพื่อเสริมสร้างจ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ประจำปี พ.ศ. 2563 
      เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีความรู้และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎจราจรและปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามกฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัยวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี พ.ศ. 2563 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามวินัยจราจรและขับขี่อย่าง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี 2562 
      เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวินัยจราจร ป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสึกนึกในการใช้รถ ใช้ถนน ได้อย่างปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการอบรมการป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 
      เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวินัยจราจรขับขี่อย่างปลอดภัยรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในหมู่ประชาชน และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทา
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จะดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวินัยจราจรขับขี่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ม
โครงการฝึกอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2562 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เพื่อให้ผู้นำชุมชน ภาคีเ
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพ ประจำปี 2562 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ตระหนักถึงชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการครู และนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และความวิตกกังวลในการเกิดเหตุ ไม่สามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้และไม่มีห
โครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ตระหนักถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสถาน- ศึกษาในพื้นที่ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และความวิตกกังวลในการเกิดเหตุ ไม่สามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้แ
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 
      นโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดชลบุรี และเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชลบุรี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ประจำปี พ.ศ. 2562 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จะดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวินัยจราจรขับขี่ อย่างปลอดภัยรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอด
โครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2561 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ตระหนักถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสถาน- ศึกษาในพื้นที่ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และความวิตกกังวลในการเกิดเหตุ ไม่สามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้แ
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 
      ในห้วงระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ในเขตภาคตะวันออก และในเขตพื้นที่อำเภอพานทองมีโรงงานเป็นจำนวนมาก พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด และในช่ว
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 
      ในห้วงระหว่างเดือน เมษายน ๒๕61 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ในเขตภาคตะวันออก และในเขตพื้นที่อำเภอพานทองมีโรงงานเป็นจำนวนมาก พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด และในช่วงวันหยุดติดต่อกัน ๗ วันนี้ปร
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี พ.ศ. 2561 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดชลบุรี และเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน
โครงการอบรมให้ความรู้กฎจราจร\ภาพโครงการความรู้จราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎจราจร ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแก่เยาวชนของชาติในด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึง การใช้รถใช้ถนนและความปลอดภัยในชีวิต
สาส์นจากผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download