โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน


  หน้าแรก     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
     แผ่นพับความขัดแย้งเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ พ.ศ 2565เปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช. ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือเปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการตามแผนปปช. ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือเปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการตามแผนปปช. ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเปิดอ่าน
     แผ่นพับประมวลจริยธรรมข้าราชการเปิดอ่าน
     แผ่นพับความโปร่งใสเปิดอ่าน
     การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปิดอ่าน
     แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.