โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
Hacked by Mr.d30
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.237.138.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 398,051  หน้าแรก     งานการเงิน 
งานการเงิน
งานการเงิน  
     ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อปพร.พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯเปิดอ่าน
     รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
เครือข่ายของเรา

                                                                    
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.