โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.184.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 499,308

กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     งานนโยบายและแผน 
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน  
     แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่วนที่ 1)เปิดอ่าน
     สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22/2เปิดอ่าน
     ขั้นตอนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22/1เปิดอ่าน
     ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ. 2545 ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนฯ (2561-2564)เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องผู้รับผิดชอบการจัดการประชาคมในพื้นที่เปิดอ่าน
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กิจการสภาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านธรรมาภิบาล
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

แบบสอบถาม
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.