โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  
บุคลากรกองคลัง


นางสาวกัญจน์รัตน์ สุขพงษ์ไทย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 094-649-7879


นางภมรรักษ์ สนรักษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0627861928


นางสาวนิภาพร พูนพัฒนาทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 038157630


นางสาวสุจิตรา ประสนิท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวรัตนาภรณ์ บุญฉิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวพนิดา จูหงี
คนงานทั่วไป


นางสาวพรพรรณ พูนพัฒนาทรัพย์
คนงานจ้างเหมา
สาส์นจากผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.