โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเมินหน่วยงาน


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
บุคลากรสำนักปลัด


นางสาวจงกมล ประสมสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 081-559-0927


นางมลฤดี กานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
โทรศัพท์ : 099-252-8125


นางวัลลีย์ แก้วตา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 099-262-9246


นางสาวดนุลดา เกตุวัฒน์ถา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 086-359-9794


นางสาวสุกัญญา จำลองเพ็ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 081-153-5497


นางสาวนิภาพรรณ ลีสี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาววัฒนีย์ เรืองชัยอภิรัฐ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสุพรรณ์ ลีสี
พนักงานขับรถ


นางสาวศศิธร มลอ่อน
คนงานทัวไป


นางสาวเนาวรัตน์ ผาสุข
นักการ


นางประนอม พลอยงาม
แม่บ้าน


นางสาวปานิสา จั่นเจริญ
คนงานจ้างเหมา


นายพรพจน์ บุญเพ็ชร
พนักงานขับรถ


นายพรชัย เจริญสุข
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายอนิวัติ จ้อยลี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ


นายพีรณัฐ แก้วตา
พนักงานขับรถ
สาส์นจากผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบสอบถาม
ลิงค์กระทรวงฯลฯ
บริการออนไลน์
เครือข่ายของเรา

กฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-157627-9   Fax : 038-157627 ต่อ 13
Email : 6200501@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.